Terms and Conditions

Algemene inkoopvoorwaarden Van Dam Machine Europe B.V.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij, de aan Van Dam Machine Europe B.V. gelieerde bedrijven verder te noemen “VDME”, goederen en/of diensten van een derde, verder te noemen “Opdrachtnemer” betrekt of aan die Opdrachtnemer een (andere) opdracht verstrekt, één en ander in de ruimste zin. Onder goederen wordt verstaan zaken en vermogensrechten.
1.2 Afwijking van het in deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde is alleen mogelijk indien en voor zover VDME de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK onder nummer 30084605. De op het moment van overeenkomen geldende en in depot aanwezige versie, is van kracht.

2. Offertes; inkooporders en het tot stand komen en annuleren van overeenkomsten

2.1 Aanvragen voor een offerte binden VDME niet en gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte. Door het uitbrengen van een offerte verplicht de Opdrachtnemer zich tegenover VDME om de prestatie te leveren voor een vaste totaalprijs of vaste verrekenprijs of variatie hiervan binnen de voor de aflevering gestelde termijn. De offerte blijft gedurende een periode van zestig kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte worden door VDME niet vergoed.
2.2 In geval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de aanvraag voor een offerte, dient Opdrachtnemer, alvorens offerte te doen, in overleg te treden met VDME.
2.3 VDME is niet gehouden om de opdracht te gunnen aan de laagst aan biedende partij en niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer enige informatie te geven. De door VDME voor het uitbrengen van een offerte aan Opdrachtnemer verstrekte documentatie dient, indien geen overeenkomst tot stand komt, aan VDME te worden geretourneerd.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover VDME een offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke inkooporder.
2.5 VDME heeft het recht, indien Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, de overeenkomst te allen tijde buitengerechtelijk te ontbinden. VDME zal in dat geval de door de Opdrachtnemer werkelijke en aantoonbare gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Verdere schadevergoeding is uitgesloten. Indien Opdrachtnemer, zonder een inkooporder van VDME te hebben ontvangen, een aanvang maakt met de werkzaamheden doet zij dit voor eigen rekening en risico.

3. Prestatie

3.1 De door de Opdrachtnemer te leveren prestatie dient, behalve aan de op grond van het aanvullende recht te stellen eisen, te voldoen aan:
a) de beschrijving en/of de specificatie die door VDME is gegeven;
b) de redelijke verwachtingen die VDME mag hebben voor wat betreft (onder meer) de eigenschappen en/of kwaliteit en/of betrouwbaarheid (onder meer) uit hoofde van deze voorwaarden en de beschrijving in de offerte;
c) de uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu redelijkerwijs te stellen eisen, waaronder die welke in de wet zijn neergelegd;
d) de eisen en deugdelijk vakmanschap die voor de desbetreffende branche gelden;
e) het door VDME afgegeven of (stilzwijgend) goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema;
f) de eis dat de overeengekomen kwaliteit materialen en grondstoffen worden gebruikt, en dat bij de uitvoering gereedschap en materieel wordt ingezet dat voldoet aan de hoogste eisen;
g) de eis dat de door de Opdrachtnemer in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn;
h) de eis dat in de prestatie is inbegrepen alle aanvragen voor vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
i) de eis voor de uitvoering van de overeenkomst te verrichten tekenwerkzaamheden en andere voorbereidende werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden in de prestatie is inbegrepen.
3.2 Levering geschiedt op basis van de overeengekomen condities volgens de actuele INCOTERMS®. In alle gevallen geschiedt (af)levering op de door VDME aangewezen plaats. De Opdrachtnemer is gehouden VDME tijdig en adequaat voorbericht te geven van overschrijding van de levertijd. Deelleveringen of leveringen die de overeengekomen termijn met meer dan 7 dagen overschrijden behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van VDME. Op verzoek van VDME is de Opdrachtnemer gehouden VDME een productie of uitvoeringsplanning te doen toekomen en/of medewerking te geven aan voortgangscontrole vanwege VDME. De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomen geheel en overeenkomstig de overeenkomst op de door VDME aangewezen plaats is geleverd of opgeleverd.

4. Termijnen

4.1 Overschrijding van overeengekomen uitvoerings-/leveringstermijnen met betrekking tot (delen van) de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties zijn fataal, hetgeen inhoudt dat Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.
4.2 Opdrachtnemer is aan VDME een direct opeisbare boete van 0,5% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd voor iedere kalenderdag dat de hierboven genoemde termijnen worden overschreden, zulks met een maximum van 10% van de waarde van de opdracht . Een en ander is in aanvulling op het recht van VDME om schadevergoeding te vorderen zo daartoe aanleiding bestaat.

5. Facturering; betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Opdrachtnemer de door VDME verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de goederen c.q. de datum dat de prestatie door VDME is geaccepteerd.
5.2 Bij volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst voldoet VDME een ter zake gefactureerd bedrag binnen zestig (60) dagen na ontvangst van factuur en akkoordbevinding van die factuur. Betaling houdt geen acceptatie in en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting waartoe zij jegens VDME is gehouden.
5.3 VDME is te allen tijde bevoegd, bedragen die VDME of de aan haar gelieerde rechtspersonen of vennootschappen aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen VDME te eniger tijd al dan niet opeisbaar van Opdrachtnemer heeft of zal hebben te vorderen.
5.4 Facturen, die aan VDME worden toegezonden na verloop van zes maanden te rekenen van de aflevering van de goederen c.q. datum dat de prestatie door VDME is geaccepteerd, worden niet geaccepteerd en door verloop van die periode vervalt het recht van Opdrachtnemer op betaling van die facturen.
5.5 VDME is bevoegd, alvorens volledige betaling plaatsvindt, te verlangen dat Opdrachtnemer voor haar rekening een voor VDME acceptabele bankgarantie doet afgeven.

6. Informatieplicht; Controle; Goedkeuring; Toestemming

6.1 De Opdrachtnemer zal VDME onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst kan beïnvloeden of verhinderen. VDME zal het recht hebben om indien zij, hetzij als gevolg van deze informatie, hetzij omdat zij op andere redelijke gronden een dergelijke omstandigheid vermoedt, alle in VDME’s ogen noodzakelijke en met het oog op VDME’s belangen redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging van de overeenkomst te verlangen of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd wederzijdse verplichtingen en financiële afwikkeling van de aansprakelijkheid volgend uit de overeenkomst.
6.2 VDME zal te allen tijde gerechtigd zijn, maar niet zijn gehouden, om de wijze van uitvoering van de overeenkomst te controleren en daartoe alle mogelijke maatregelen te
treffen die haar redelijk voorkomen, het inspecteren van de plaatsen waar de prestatie geheel of gedeeltelijk wordt verricht en/of het (doen) verrichten van (accountants-) controle van de boekhouding van Opdrachtnemer daaronder begrepen.
6.3 De door VDME ter zake van enig feit aan de Opdrachtnemer verleende goedkeuring of toestemming, als bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst. overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd wederzijdse verplichtingen en financiële afwikkeling van de aansprakelijkheid volgend uit de overeenkomst.

7. Tekortkoming

7.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer (het niet voldoen van de prestatie aan de eisen als gemeld onder artikel 3 alsmede het overschrijden van een termijn als bedoeld in artikel 4) geeft VDME het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat VDME tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele VDME verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van VDME op volledige schadevergoeding.

8. Opschorting

8.1 VDME is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en Opdrachtnemer te verplichten de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van een door VDME te bepalen termijn te onderbreken. Behoudens indien de opschorting c.q. onderbreking te wijten is aan de tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer zal VDME, indien opportuun, aan Opdrachtnemer de schade, bestaande uit werkelijk en door Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte directe kosten, voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Verdere schadevergoeding is uitgesloten.
8.2 Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken door het nemen van gepaste maatregelen.
8.3 Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, worden met hem verrekend als ware het meer- c.q. minderwerk, tenzij de opschorting is veroorzaakt door enige tekortkoming van de Opdrachtnemer.

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Naast het bepaalde in artikel 7 is VDME bevoegd om de overeenkomst terstond (zonder nadere ingebrekestelling) buitengerechtelijk te ontbinden in elk van de navolgende gevallen:
a) indien Opdrachtnemer of degene die zich voor Opdrachtnemer’s verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvrage van faillissement of surséance van betaling;
b) indien wijziging optreedt ter zake van de aandeelhouders van Opdrachtnemer, voor zover deze omstandigheid naar oordeel van VDME een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’s meebrengt;
c) indien ten laste van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of de vermogensbestanddelen van Opdrachtnemer met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd.
9.2 VDME is voorts bevoegd, buiten de in artikel 7, 8 en 9 genoemde gevallen, de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk te ontbinden tegen vergoeding van alle door Opdrachtnemer reeds afgeleverde en door VDME aanvaarde prestaties, vermeerderd met een redelijke vergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal 10% van de resterende overeengekomen prijs, voor schade en kosten die Opdrachtnemer als gevolg van het niet voltooien van de overeenkomst lijdt, zulks te allen tijde tot een maximum van de waarde van de opdracht/aanneemsom vermeerderd, respectievelijk verminderd met eventueel meer -c.q. minderwerk. VDME zal een dergelijke buitengerechtelijke ontbinding motiveren.

10. Intellectueel eigendom; Rechten op tekeningen e.d.

10.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van en het normaal benutten van de geleverde prestatie, één en ander in de ruimste zin, geen inbreuk zal maken op enig octrooi-, auteurs-, merk- of ander absoluut recht van enige derde. De Opdrachtnemer zal VDME vrijwaren voor en volledig schadeloos stellen ter zake, alle desbetreffen de vorderingen en de kosten van verdediging daartegen voor zover sprake is van verwijtbaarheid van de Opdrachtnemer.
10.2 Alle tekeningen, specificaties, benodigdheden, berekeningen en andere door VDME of de Opdrachtnemer vervaardigde of gebruikte documenten of andere gegevensdragers en software (inclusief kopieën) zijn of worden eigendom van VDME en/of worden op eerste verzoek aan VDME verstrekt. Opdrachtnemer staat er voor in dat goederen geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden. Opdrachtnemer zal VDME vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en VDME alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.
10.3 Indien de in lid 2 bedoelde overdracht rechtens (nog) niet mogelijk is, verleent Opdrachtnemer aan VDME een wereldwijde, exclusieve en niet- opzegbare licentie met recht op sublicentieverlening op eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Opdrachtnemer vervaardigde goederen. De verg oeding van deze licentie is in de contractprijs inbegrepen. Desgewenst kan VDME deze licentie in de daartoe bestemde registers (doen) inschrijven, waaraan Opdrachtnemer de benodigde medewerking zal verlenen. Indien voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in lid 2 of het verlenen van een licentie als bedoeld in dit lid een akte nodig of wenselijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer haar medewerking aan een dergelijke akte verlenen.

11. Geheimhouding

11.1 De Opdrachtnemer zal het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst en alle know-how en gegevens, die ter kennis komen van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim houden en de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding verplichten, respectievelijk de door VDME voorgelegde geheimhoudingsverklaringen doen ondertekenen.
11.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDME enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst alsmede direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgever(s) van VDME.

12. Afstand van recht

12.1 Een vertraging of nalatigheid om de strikte naleving van contractuele of buitencontractuele verplichtingen te vorderen, of bij het uitoefenen van enig recht, zal geen invloed hebben op de mogelijkheid van VDME om alsnog haar rechten uit te oefenen, behoudens indien en voorzover een uitdrukkelijke schriftelijke afstand van recht door VDME is gedaan.

13. Overdracht; Derden

13.1 De Opdrachtnemer mag de overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VDME aan derden overdragen of doen verrichten door derden. VDME heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
13.2 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is VDME bevoegd te verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst voor haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
13.3 Voor onderaannemers en ingeschakelde derden staat de Opdrachtnemer jegens VDME in als ware het haar eigen handelen of nalaten. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze onderaannemers en derden zich houden aan het in deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde, alsmede aan alle overige door VDME van toepassing verklaarde voorschriften en bepalingen ter zake van de prestatie. De Opdrachtnemer staat er voor in dat VDME haar bevoegdheden uit hoofde daarvan ook jegens die onderaannemers en derden kan uitoefenen.

14. Verzekeringen

14.1 Opdrachtnemer is gehouden zich ter zake van haar aansprakelijkheid in de meest ruime zin (daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke (risico) aansprakelijkheid) jegens VDME en jegens derden voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. Op verzoek van VDME zal Opdrachtnemer de desbetreffende polis ter inzage geven. Ter zake daarvan rust geen onderzoeksplicht op VDME.
14.2 VDME heeft het recht te verlangen dat in de verzekeringspolis(sen) VDME als medeverzekerde opdrachtgever en tevens als begunstigde dient te worden vermeld en dient te worden bepaald dat verzekeraars het recht hebben om VDME en/of door haar aan te wijzen derden rechtstreeks schadeloos te stellen. Op verzoek van VDME is Opdrachtnemer verplicht de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat verzekeringspremies zijn voldaan te overleggen.

15. Toepasselijk recht; Bevoegde rechter

15.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mogen ontstaan zullen, hetzij worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, hetzij door arbitrage door arbiters overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.), een en ander ter keuze van VDME. Indien sprake is van een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost spreekt VDME zich binnen 4 weken na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer uit omtrent haar voorkeur.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING HEBBENDE OP DE LEVERING VAN GOEDEREN

In geval van afwijking c.q. strijdigheid prevaleren de hier genoemde Bijzondere Bepalingen (II) boven de Algemene Bepalingen (I).

16. Kwaliteit en omschrijving van de te leveren goederen

16.1 De te leveren goederen moeten:
a) wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de overeenkomst is vermeld;
b) in alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaarde specificaties;
c) vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan VDME c.q. haar personeel, teneinde VDME c.q. haar personeel in staat te stellen zelfstandig van de levering gebruik te maken.
16.2 Voor zover de te leveren goederen apparaten omvatten, zullen:
a) de apparaten van deugdelijke nieuwe materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn;
b) de apparaten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn;
c) de apparaten vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen waarvan de herkomst traceerbaar is;
d) de apparaten geen asbest of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, dan wel anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
e) indien van toepassing de benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie c.q. kwaliteit) certificaten, attesten, tekeningen, handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten en onderhoudsvoorschriften, tegelijkertijd met de aflevering van de levering aan VDME worden verstrekt;
f) wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit dienen in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke wettelijke eisen, voorschriften en Europese richtlijnen (w.o. CE-en EMC-markering);
g) de leveringen voorzien zijn van een type-, serie- en apparaatnummer en van een aanduiding van de herkomst door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant of importeur, of, indien dit niet mogelijk is, zullen de verpakkingen van de levering van dergelijke tekens zijn voorzien;
h)de facturen in tweevoud tegelijkertijd met de aflevering van de levering aan VDME worden verstrekt, die behalve datum, factuurnummer en ordernummer ook de naam van de fabrikant en importeur, het type – , serie – en apparaatnummer zullen vermelden.

17. Keuring en beproeving

17.1 Zowel VDME als haar opdrachtgever heeft het recht de productie of de assemblage van de overeengekomen levering waar dan ook te (doen) onderzoeken en te controleren alsmede half – of eindproducten voor het tijdstip van levering te keuren of te beproeven. Keuring of beproeving ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of overige verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

18. Verpakking; Vervoer;

Opslag; Installatie
18.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een adequateen voor het milieu zo veilig mogelijke verpakking van de te leveren zaken waarbij verwacht mag worden van Opdrachtnemer dat deze in staat is zelfstandig te bepalen wat voor specifieke te leveren zaken adequaat is, om schade bij transport en opslag te voorkomen, onverminderd eventueel door Opdrachtgever gespecificeerde verpakkingsinstructies en/of instructie voor protectie en/of conservering tijdens opslag.
18.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het op haar kosten verwijderen of verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor zover afkomstig van of verband houdende met de onder de overeenkomst vallende levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden. Verwerking van verpakking en afval dient steeds te geschieden in overeenstemming met de op het moment van verwerking geldende wet en regelgeving.
18.3 Alle met de levering en de uitvoering daarvan samenhangende kosten van verpakking, vervoer, opslag (anders dan bedoeld in lid 4) en installatie van de levering en van de door VDME ter beschikking gestelde zaken, alsmede de kosten van verzekering van vervoer, opslag en installatie, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor zover VDME deze kosten heeft gemaakt, zal Opdrachtnemer deze kosten terstond aan VDME vergoeden.
18.4 Indien de goederen gereed zijn voor aflevering doch VDME redelijkerwijs niet in staat is deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal Opdrachtnemer de levering afgezonderd en herkenbaar bestemd voor VDME onder zich houden, beveiligen en voorts alle benodigde maatregelen treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen totdat de levering is afgeleverd. VDME zal in dat geval de door de Opdrachtnemer in redelijkheid en aan toonbaar gemaakte kosten vergoeden.

19. Wijzigingen; Meerwerk; Minderwerk

19.1 VDME is te allen tijde bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen wordt gewijzigd. VDME is bevoegd modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen.
19.2 Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal Opdrachtnemer, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, VDME hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 3 kalenderdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van VDME onredelijk zijn, heeft VDME het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen rechtop vergoeding van enigerlei schade.

20. Levering, overgang van eigendom en risico

20.1 Leveringen aan VDME vinden te allen tijde plaats onder de condities zoals vastgelegd in de laatst bekende versie van de INCOTERMS®.
20.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn vindt levering plaats onder de conditie DDP Computerweg 21, 1033 RH Amsterdam.
20.3 Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
20.4 Producten die door VDME aan Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver of bewerkingsperiode voor risico van de Opdrachtnemer.

21. Prijs

21.1 De overeengekomen prijs is bindend en kan nimmer worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabricaten, lonen en andere door Opdrachtnemer aan derden verschuldigde prestaties.
21.2 In de prijs zijn mede begrepen:
a) alle kosten als bedoeld in artikel 19;
b) invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
c) leges en alle andere heffingen of kosten ter zake van het aanvragen van vergunningen, noodzakelijk voor het verrichten van de productie;
d) de kosten van de door de Opdrachtnemer te geven instructies aan VDME c.q. haar personeel;
e) de vergoedingen voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 10;
f) alle kosten verband houdende met of voor tv loeiende uit het verrichten van de prestatie als bedoeld in artikel 3;
g) alle andere kosten die blijkens of krachtens de overeenkomst dan wel deze Algemene Inkoopvoorwaarden ten laste van de Opdrachtnemer komen; en voorts
h) al hetgeen nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst met inachtneming van de geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook al mocht een en ander niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn genoemd.

22. Garantie

22.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de levering in alle opzichten voldoet aan het in artikel 3 en 17 gestelde.
22.2 Indien VDME, na aanvaarding van de levering, binnen de in de overeenkomst opgenomen garantieperiode schriftelijk bericht geeft aan Opdrachtnemer van enig gebrek in de levering, is Opdrachtnemer verplicht een zodanig gebrek onverwijld kosteloos te herstell en, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door een onjuist of onoordeelkundig gebruik. Indien voor een deugdelijk herstel als hiervoor bedoeld, naar redelijk oordeel van VDME, vervanging van onderdelen van de levering c.q. de producten noodzakelijk is, is Opdrachtnemer verplicht die vervanging te verrichten.
22.3 VDME heeft het recht in geval van een gebrek, de betreffende levering of een gedeelte daarvan aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico terug te zenden, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de noodzakelijke vervanging of herstel op kosten van de Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd op het werkterrein van VDME.
22.4 Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan haar in dit artikel genoemde verplichtingen te voldoen, is VDME in spoedeisende gevallen dan wel bij onbereikbaarheid van Opdrachtnemer gerechtigd, zonder verdere aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van de Opdrachtnemer uit te (doen) voeren.
22.5 Voor een vervangen of herstelde levering vangt de overeengekomen garantieperiode opnieuw aan op het moment dat deze levering door VDME is aanvaard.
22.6 Indien de goederen bestemd zijn om door VDME te word en verwerkt in installaties of systemen, vangt de garantieperiode aan vanaf oplevering door VDME van die installaties of systemen aan opdrachtgever.
22.7 Indien in de overeenkomst geen garantieperiode is opgenomen, geldt een garantieperiode van één jaar.

23. Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Opdrachtnemer

23.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor vergoeding van alle kosten en schaden inclusief letselschaden en vermogensschaden veroorzaakt door een gebrek in de geleverde goederen en/of door een gebrek in het gereedschap of materiaal, waarvan Opdrachtnemer zich heeft bediend voor uitvoering van de overeenkomst en/of door enig onzorgvuldig handelen van Opdrachtnemer of diens ondergeschikten of derden die zij heeft ingezet ter uitvoering van de overeenkomst.
23.2 Opdrachtnemer zal VDME en/of haar opdrachtgever volledig vrijwaren ter zake van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid. Voor zover het gebrek de veiligheid of het milieu betreft, blijft de aansprakelijkheid ook na de garantieperiode onverminderd van kracht.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
ARBEIDSKRACHTEN
Naast de Algemene Bepalingen (I) zijn bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tevens de Bijzondere Bepalingen van dit hoofdstuk (III) van toepassing. In geval van afwijking c.q. strijdigheid prevaleren de hier genoemde Bijzondere Bepalingen (III) boven de Algemene Bepalingen (I).

24. Vergunning

24.1 De Opdrachtnemer dient voor zover nodig te beschikken over een vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

25. Persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap

25.1 Medewerkers dienen door Opdrachtnemer te worden voorzien van veiligheidsbril en schoenen en handgereedschap.
25.2 In voorkomende gevallen stelt VDME aan de medewerkers een veiligheidshelm en werkkleding met Van Dam logo ter beschikking. Opdrachtnemer dient erop toe te zien dat deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk door haar medewerkers gedragen worden..
25.3 De in lid 2 genoemde beschermingsmiddelen dienen binnen een week na beëindiging van de werkzaamheden bij een daartoe aangewezen medewerker van VDME te worden ingeleverd. Voor elke niet ingeleverde set beschermingsmiddelen zal een statiegeld in mindering worden gebracht op de eindfactuur van Opdrachtnemer.

26. Tijdverantwoording

26.1 Opdrachtnemer is gehouden, alle medewerking te verlenen aan (andere) redelijke, door VDME getroffen of nog te treffen administratieve regelingen met betrekking tot de controle op personeelsbezetting op het werk c.q. voor de werkzaamheden, zoals het door Opdrachtnemer per medewerker verstrekken van tijdverantwoordingsstaten, welke door VDME zijn afgetekend.

27. Facturering en betaling

27.1 Facturen dienen te voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a) het contractnummer van VDME en dat van Opdrachtnemer dat op het werk betrekking heeft;
b) het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
c) het tijdvak en de verrichtte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
d) de loonkosten;
e)door VDME afgetekende tijdverantwoordingsstaten.

28. Beëindiging van de overeenkomst/Opzegging van personeel

28.1 VDME is te allen tijde bevoegd, de overeenkomst ter zake de terbeschikkingstelling arbeidskrachten tussentijds te beëindigen. Bij normale beëindiging zal VDME tenminste drie werkdagen tevoren de Opdrachtnemer mededeling doen van deze beëindiging